"Dbamy o Naszą Planetę!"

Projekt ekologiczny "Dbamy o Naszą Planetę".

„Jeśli myślisz rok naprzód – sadź ryż
Jeśli myślisz 10 lat naprzód – sadź drzewo
Lecz jeśli myślisz 100 lat naprzód –
ucz ludzi”
Przysłowie chińskie

WSTĘP

Ekologia to pojęcie bardzo szerokie. Jest to nauka badająca budowę, funkcjonowanie i zmienność organizmów w ich środowiskach oraz wzajemne zależności pomiędzy nimi.
Właściwe zrozumienie tych zagadnień jest uzależnione od poziomu wiedzy naszego społeczeństwa. Wiedzę tę nabywa człowiek sukcesywnie wraz ze swoim rozwojem dzięki naturalnej dociekliwości, obserwacji i przekazom otoczenia, a następnie dodatkowo poprzez świadome i ukierunkowane rozwijanie własnych zainteresowań.
Wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze związany jest z rozwojem rolnictwa, urbanizacją, uprzemysłowieniem i nadmierną eksploatacją wszelkich zasobów naturalnych. Takie działania oraz lawinowa produkcja odpadów doprowadziły do drastycznych zmian w środowisku, które mają obecnie charakter globalny.


Cel główny:
Kształtowanie i rozwijanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i ich bliskich.
Uświadomienie potrzeb ochrony środowiska.
Kształtowanie postawy proekologicznej.
Budzenie wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody.

Cele szczegółowe:
Wzbudzanie i kształtowanie pozytywnego stosunku emocjonalnego, postaw szacunku dla przyrody oraz zrozumienia założeń zrównoważonego rozwoju, również w bezpośrednich działaniach dla przyrody (na każdym etapie realizacji).
Samodzielna identyfikacja, obserwacja i wzbudzanie ciekawości poznawczej w stosunku do najważniejszych wartości lokalnego środowiska przyrodniczego.
Zdobycie i poszerzenie wiedzy dzieci z zakresu edukacji ekologicznej.
Poszerzenie świadomości ekologicznej, dotyczącej segregacji śmieci i ich recyklingu.
Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.

Czas realizacji:
luty 2020 – czerwiec 2020

Sposoby realizacji:
Prowadzenie zajęć związanych z tematyką ekologiczną.
Organizowanie konkursów, olimpiad
Organizowanie wycieczek
Przeprowadzenie akcji proekologicznych
Pedagogizacja rodziców poprzez tworzenie gazetek informacyjnych.


Zaplanowane działania:

1. Prowadzenie zajęć dotyczących tematyki związanej z ochroną środowiska przyrodniczego.

2. Wykonywanie pomocy dydaktycznych, prac plastycznych zgodnie z ideą zero weste.

3. Przygotowanie gazetki informacyjnej dla rodziców na tematy związane z ochroną środowiska.

4. Stworzenie „Kodeksu ekologicznego”

5.Uroczyste obchody „Pierwszego Dnia Wiosny”

6. Zorganizowanie wycieczek

7. Zorganizowanie konkursu fotograficznego „Jak TY dbasz o Naszą Planetę?”

8. Obchody Dnia Ziemi – pochód w miejscowości Słupy i prezentowanie plakatów propagujących działania proekologiczne

9. Zorganizowanie warsztatów dla rodziców z ozdabiania toreb wielorazowych oraz szycia woreczków wielorazowych

10. Udział w akcji Dzień Bez Śmiecenie – propagowanie idei zero weste.

11. Zorganizowanie i przeprowadzenie Rodzinnej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
Przedszkolowo.pl logo