Koncepcja Pracy Przedszkola

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W SŁUPACH
NA LATA SZKOLNE 2013-2017
Misja przedszkola

W przedszkolu wspierany jest rozwój dziecka, rozpoznaje się i zaspakaja jego potrzeby edukacyjne oraz umożliwia rozwój talentów i zainteresowań. U podstaw rozwoju placówki leżą wymagania państwa wobec przedszkoli określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324) .Koncepcja pracy przedszkola oparta jest również na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY oraz aktach wykonawczych do ustawy, a w szczególności na PODSTAWIE PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, STATUCIE PRZEDSZKOLA.


Wizja przedszkola

1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole i rozwija ich kompetencje poznawcze. Dzieci zdobywają wiedzę głównie poprzez aktywne poszukiwania i odkrywanie otaczającej je rzeczywistości. Praktycznych umiejętności nabywają w toku działania, są także zachęcane do twórczego rozwiązywania problemów. Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Dzieci uczone są troski o własne zdrowie, zachęca się je do aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu – dzięki temu jednocześnie obserwują i badają przyrodę, odkrywają mądrość jej praw oraz uczą się racjonalnie korzystać z jej naturalnych zasobów dla zdrowia i zaspokojenia własnych potrzeb.

Przedszkole podejmuje także działania na rzecz kształtowania poczucia własnej wartości dziecka. Wprowadza podstawowe zasady funkcjonowania w grupach społecznych poprzez ustalanie praw i obowiązków oraz naukę ich respektowania. Dzieci uczą się współdziałania w grupie, co daje im możliwość docenienia wartości wspólnego dzieła i pracy zespołowej.

Przedszkole prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na najważniejszych wartościach – dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje także: piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, odpowiedzialność, szacunek, tolerancję, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Kształtowanie tożsamości narodowej i kulturowej dziecka oparte jest na tradycjach rodzinnych oraz kulturze regionu i narodu.
Sylwetka absolwenta.

Absolwent przedszkola:
• posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej,
• jest samodzielny,
• interesuje się nauką i techniką,
• aktywnie podejmuje działania,
• zna i respektuje normy społeczne,
• jest otwarty na potrzeby innych ludzi,
• potrafi współdziałać w zespole,
• lubi działania twórcze,
• jest wrażliwy na piękno i artystyczne formy przekazu,
• zna i akceptuje zasady zdrowego stylu życia,
• posiada bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,
• wykazuje gotowość do działania na rzecz środowiska przyrodniczego,
• ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.2. Procesy zachodzące w przedszkolu.
Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka poprzez systematyczne obserwacje w celu zapewnienia mu optymalnych warunków dla osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Przedszkole diagnozuje gotowość szkolną dzieci i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
System diagnozowania osiągnięć dzieci.
Ewaluacja obejmuje diagnozę, analizę i pracę pedagogiczną opartą na wnioskach wynikających z diagnozy i analizy aktualnego stanu rozwoju dziecka. Dotyczy sytuacji:

• rozpoznanie aktualnej sytuacji dziecka, jego potrzeb, zainteresowań (przeprowadzenie diagnozy wstępnej);
• kształtującej – szczegółowe rozpoznanie stanu rozwoju i wspomaganie (dokumentowanie wyników);
• diagnostycznej – monitorowanie osiągnięć dzieci na bieżąco;
• ocena postępów po określonym cyklu kształcenia;


Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:
• prezentacji dokonań dzieci – występy artystyczne (teatralne, taneczne, wokalne), wystawy prac dzieci;
• arkuszy obserwacji rozwoju dziecka (w ramach diagnozy przedszkolnej);
• kroniki przedszkolnej;
• rozmów z dziećmi.
System informowania rodziców o postępach dzieci.

Informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dzieci jest ważnym elementem oddziaływania wychowawczego. Gromadząc informacje o stanie rozwoju dziecka, kierujemy się następującymi zasadami:

I. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu wychowania i nauczania.
II. Nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju.
III. Informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, w teczkach indywidualnych, innych dokumentach zebranych przez nauczycieli.
IV. Rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy rodzica lub nauczyciela.
V. Na życzenia rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka.
VI. Informacje o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku – po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej.
VII. Spotkania grupowe – uroczystości (Pasowanie na przedszkolaka, Wigilia, Dzień Babci i Dziadka), występy dzieci (teatrzyki grupowe, festyn), spotkania z rodzicami.

Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, a także poszerza ją o nowatorskie rozwiązania programowe. Kadra pedagogiczna przedszkola umożliwia dzieciom rozwój zainteresowań przyrodniczych, naukowych i technicznych oraz indywidualnych talentów. Stosowane rozwiązania metodyczne wykraczają poza katalog tradycyjnych metod wychowania przedszkolnego i obejmują m.in. zabawy badawcze i doświadczenia, metody oparte na teorii projektu, metody aktywizujące oraz wymagające twórczego myślenia. Nauczyciele współpracują ze sobą i własnym przykładem potwierdzają głoszone wartości, w tym przede wszystkim wartość dobra, współpracy, zasad demokracji oraz przestrzegania praw i odpowiedzialnego wywiązywania się z obowiązków. Szczególną uwagę kadra pedagogiczna przywiązuje do otwartości na innych ludzi i problemy pojawiające się w środowisku przyrodniczym i społecznym. Przedszkole systematycznie zmierza do pełnej realizacji założeń koncepcji, która jest modyfikowana w razie konieczności. Odbywa się to poprzez coroczną realizację planów pracy na kolejny rok z wykorzystaniem priorytetów określonych w koncepcji i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.


3. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.

Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania i realizacji koncepcji swojej pracy. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz pokonywaniu ich trudności wychowawczych i edukacyjnych. Placówka dba o częste kontakty na linii przedszkole – dom i doskonali formy tej współpracy.
Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego, a także w miarę możliwości aktywnie odpowiada na jego potrzeby, m.in. poprzez współpracę z instytucjami działającymi na rzecz dzieci oraz ekorozwoju.
Kalendarz wydarzeń i uroczystości przedszkolnych pozostaje w ścisłym związku z tradycjami lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami środowiskowymi. Przedszkole podkreśla swoją odrębność poprzez wypracowanie i pielęgnowanie własnych tradycji. W środowisku lokalnym promuje swoje działania:

• Pasowanie na przedszkolaka;
• Spotkanie wigilijne;
• Jasełka;
• Bal karnawałowy;
• Dzień Babci i Dziadka;
• Powitanie wiosny;
• Dzień rodziny;
• Festyn rodzinny
Organizujemy również wiele innych imprez i uroczystości wynikających z planów pracy oddziałów.

Główne formy współpracy z rodzicami to:

• Zebrania ogólne oraz z Radą Rodziców;
• Zebrania grupowe;
• Konsultacje indywidualne;
• Zajęcia otwarte;
• Warsztaty;
• Włączanie rodziców do organizacji imprez i spotkań dla dzieci i z dziećmi;
• Prowadzenie tablic informacyjnych oraz prac dzieci dla rodziców;
• Spotkania ze specjalistami;
• Strona internetowa

Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym, współpracujemy z:

• Przedszkolami Gminy Dywity;
• Szkołą Niepubliczną w Słupach;
• Gminnym Ośrodkiem Kultury;
• Szkołą Muzyczną w Dywitach;
• Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną;
• Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej;
• Olsztyńskim Centrum Edukacji Ekologicznej przy W-MODN w Olsztynie;
• Leśnictwem Dąbrówka;
• Strażą pożarną;
• Multicentrum;
• Policją w Dywitach;

Działania promocyjne placówki:

• Pielęgnowanie wypracowanych przedszkolnych tradycji.
• Upowszechnianie osiągnięć wychowanków i nauczycieli poprzez publikacje, pokazy, prezentacje, stronę internetową, Biuletyn Parafialny w Słupach, czasopisma dla nauczycieli.
• Udział naszych wychowanków konkursach, prezentacjach międzyprzedszkolnych, gminnych i ogólnopolskich.
• Udział w imprezach i przedsięwzięciach organizowanych przez inne instytucje np.: Gminny Ośrodek Kultury, Gminę Dywity.
• Prowadzenie strony internetowej przedszkola.


4. Zarządzanie przedszkolem.

Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne w zakresie wychowania przedszkolnego, a także w miarę potrzeb kwalifikacje specjalistyczne: specjalista w zakresie logopedii, specjalista w zakresie gimnastyki korekcyjnej, oligofrenopedagogiki. W celu demokratycznego i kreatywnego wykonywania zadań i rozwiązywania pojawiających się problemów oraz doskonalenia pracy przedszkola powoływany jest zespół zadaniowy złożony ze wszystkich nauczycieli (4 nauczycieli na pełnym etacie, 3 na niepełnym) ds. wychowania, edukacji, promocji, ewaluacji i inne. Kadra tworzy życzliwą atmosferę współdziałania miedzy sobą. Sprawność organizacyjna placówki oparta jest na statucie oraz systemie procedur i regulaminów.
Pomieszczenia przedszkolne i ich wyposażenie, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów oraz koncepcji pracy przedszkola. Dążymy do tego aby, nowoczesne meble i kąciki zainteresowań, a także atrakcyjne zabawki zachęcały dzieci do swobodnej zabawy. Ogród przedszkolny spełnia wymogi bezpieczeństwa i sprzyja zabawom na świeżym powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.


Kierunki działania na lata 2013-2017:

1. Wdrożenie i upowszechnienie idei zdrowego stylu życia:

• Opracowanie i wdrożenie programu edukacji zdrowotnej, którego celem jest propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno- zdrowotnych, kształtowanie właściwej postawy ekologicznej, podejmowanie właściwych decyzji zdrowotnych.
• Promowanie pozytywnych zachowań prozdrowotnych.

2. Wdrożenie systemu współpracy z rodzicami i środowiskiem:

• Podnoszenie świadomości dzieci i środowiska lokalnego w zakresie zdrowego żywienia i higieny.

3. Doskonalenie warunków materialnych do pracy i zabawy:

• Doposażenie sal w sprzęt sportowy, przyrządy do ćwiczeń.
• Dostosowanie aranżacji sal do potrzeb dzieci, do zabaw wykazujących własną inicjatywę.
• Wymiana części mebli, wykładzin.

Przedszkolowo.pl logo