Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego działającego przy szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Dywity przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Dywity.
W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Dywity niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym działającym przy szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Dywity, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria te mają jednakową wartość.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:


Kryterium

1.Oboje rodzice, opiekunowie prawni dziecka kandydującego do przedszkola/oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica samotnie wychowującego dziecko
Wartość kryterium w punktach 30

2.Rodzeństwo kandydata aktualnie uczęszcza i będzie nadal uczęszczało do tego przedszkola/ szkoły, przy której funkcjonuje oddział przedszkolny
Wartość kryterium w punktach 25

3. Rodzice / opiekunowie prawni kandydata rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych ze wskazaniem miejsca zamieszkania na terenie Gminy Dywity
Wartość kryterium w punktach 20

4.Kandydat, ze względu na czas pracy rodziców/opiekunów potrzebuje zapewnienia całodziennej pieczy w godzinach pracy przedszkola – zadeklarowanie min. 8 godz.
Wartość kryterium w punktach 25

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania 100Dokumentami potwierdzającymi spełnianie powyższych kryteriów są oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych), według poniższego wzoru:…………………………………………..................................................................
imię/imiona i nazwisko/nazwiska rodzica/ów kandydata

....................................................................
adres zamieszkania

....................................................................
numer/y i seria dokumentu tożsamości rodzica/ców

Oświadczenie 1

Świadom(a)/świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 2 oświadczam(y), że:
1) rozliczam(y) / nie rozliczam(y)3 podatek dochodowy od osób fizycznych ze wskazaniem w Urzędzie Skarbowym miejsca zamieszkania na terenie Gminy Dywity;

2) pracujemy / uczymy się w trybie dziennym / prowadzimy gospodarstwo rolne / prowadzimy działalność gospodarczą 4:
a) .....................................................................................................................................
b) .....................................................................................................................................

3) rodzeństwo dziecka

...........................................................................................
imię i nazwisko kandydata kandydującego do

...........................................................................................
nazwa placówki
jest wychowankiem / uczniem w/w placówki i będzie w niej kontynuowało edukację w roku szkolnym ........../............

4) ............................................................................... potrzebuje zapewnienia całodziennej
imię i nazwisko kandydata
pieczy w godzinach pracy przedszkola w wymiarze ......................... godzin.

......................................
data

......................................................................

czytelny podpis osób/osoby składających/ej oświadczenie

Przedszkolowo.pl logo