Statut Przedszkola Samorządowego w Słupach

STATUT
Przedszkola Samorządowego
w Słupach

Tekst ujednolicony

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Przedszkole Samorządowe w Słupach:
1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
2) przeprowadza rekrutację wychowanków w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
4) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego.
§ 2. 1. Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa o:
1) Przedszkolu - należy przez to rozumieć Przedszkole Samorządowe w Słupach;
2) rodzicach - należy przez to rozumieć rodziców, opiekunów prawnych i osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
3) dzieciach - należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do Przedszkola Samorządowego w Słupach
4) nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu Samorządowym w Słupach
5) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora Przedszkola Samorządowego w Słupach
6) Prawie oświatowym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.).
§ 3. Siedzibą Przedszkola jest budynek w Słupach , Słupy 43 10-381 Olsztyn
§ 4. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Dywity z siedzibą w Dywitach
przy ul. Olsztyńskiej 32, 11-001 Dywity
§ 5. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.
§ 6. Przedszkole używa nazwy: Przedszkole Samorządowe w Słupach
§ 7. 1. Przedszkole używa:
1) pieczęci o średnicy 35 mm o treści:
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W SŁUPACH
2) stempli:
a) prostokątnego o wymiarach 2,5 cm x 5,5 cm o treści:
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
W SŁUPACH
10-381 Słupy
tel. 89 513 50 77
NIP 739 –36-58-733
b) prostokątnego o wymiarach 7,5 cm. X 1 cm. o treści:
Przedszkole Samorządowe w Słupach
14 8857 0002 3011 0156 8169 0001
§ 8. Na budynku Przedszkola widnieje tablica urzędowa o następującej treści:
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W SŁUPACH
Rozdział 2
Cele i zadania przedszkola
§ 9. 1. Cele i zadania przedszkola wynikają z przepisów Prawa oświatowego oraz innych ustaw, a w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego w zgodzie z Konwencją o Prawach Dziecka.
2. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
§ 10. 1. Do zadań przedszkola należy:
1) wspieranie aktywności dziecka w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;
2) pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
3) wspomaganie dzieci w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań;
4) tworzenie warunków do samodzielnej, dziecięcej eksploracji świata, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
5) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci w zakresie budowania poprawnych relacji z rówieśnikami i dorosłymi;
6) tworzenie sytuacji sprzyjających samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
7) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbania o zdrowie psychiczne;
8) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka w odniesieniu do wielu sfer aktywności: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
9) tworzenie warunków umożliwiających eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego;
10) tworzenie warunków do eksploracji elementów techniki w otoczeniu, do: konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania oraz prezentowania wytworów swojej pracy;
11) współpraca z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
12) kreowanie sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
13) uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
14) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur;
15) organizowanie kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
16) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez przedszkole;
17) egzekwowanie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
18) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji przedszkolnej i archiwizacji;
19) organizowanie współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej;
20) realizacja działań w zakresie wolontariatu;
21) podtrzymywanie tożsamości religijnej organizując na wniosek rodziców zajęcia religii.
2. Dzieciom zapewnia się podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej i językowej poprzez:
1)   przekazywanie treści o charakterze patriotycznym;
2)  prowadzenie zajęć i zabaw w języku polskim, przy zachowaniu szacunku dla piękna i wartości języków innych narodów i wyrażeń gwarowych;
3) eksponowanie symboli narodowych w pomieszczeniach dydaktycznych;
4) przybliżanie kultury i historii narodowej.
§ 11. Dopuszcza się możliwość korzystania z usług przedszkola dzieciom różnych narodowości i różnych wyznań gwarantując im wychowanie w duchu tolerancji i poszanowania odrębności narodowej i religijnej z zastrzeżeniem akceptacji przez rodziców warunków w jakich funkcjonuje przedszkole (organizacja, język, kultura, obyczaje, żywienie itp.).
§ 12. 1. Przedszkole realizuje swoje cele i zadania w szczególności poprzez:
1) właściwą organizację procesu nauczania z dostosowaniem pomocy dydaktycznych, treści, metod i form pracy do możliwości psychofizycznych dzieci;
2) umożliwianie korzystania z opieki psychologiczno- pedagogicznej;
3) zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku;
4) uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, troskę o zapewnienie równych szans, wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu;
5) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenie do osiągania celów, podejmowanie odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;
6) rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć;
7) kształtowanie umiejętności obserwacji, rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym;
8) rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej.
2. Przedszkole dba o zdrowie dzieci poprzez:
1) kształtowanie u dzieci świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne zdrowie, w tym właściwych nawyków żywieniowych;
2) wdrażanie do dbałości o higienę osobistą;
3) przestrzeganie przepisów w zakresie higieny i bezpieczeństwa;
4) zachowanie właściwych proporcji między nauką i zabawą;
5) budowanie odporności emocjonalnej i umiejętności radzenia sobie ze stresem;
6) zwracanie szczególnej uwagi na dzieci, którym ze względów chorobowych wymagane jest specjalne postępowanie.
3.W zakresie promocji i ochrony zdrowia Przedszkole:
1) współpracuje z rodzicami, pracownikami i środowiskiem w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia całej społeczności;
2) promuje zdrowy styl życia w najbliższym środowisku;
3) przeprowadza zajęcia ze specjalistami;
4) tworzy warunki do kształtowania nawyków i zachowań prozdrowotnych.
§ 13. 1. Cele i zadania statutowe przedszkola realizują wspólnie: dyrektor, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy administracyjno – obsługowi.
2. W realizacji celów i zadań Przedszkole współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi, a także w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę.
§ 14. 1. W przedszkolu organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana dziecku w bieżącej pracy przez nauczyciela i polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy udzielanej dzieciom.
4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną w Przedszkolu organizuje dyrektor.
5. Dyrektor może wyznaczyć osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.
6. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu są bezpłatne, a udział dziecka w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny.
7. W Przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest dzieciom:
1) posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
2) posiadającym opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
3) posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego;
4) nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale dla których na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka dokonanego przez nauczycieli i specjalistów.
8. Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom, rodzicom i nauczycielom odbywa się stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.
9. Zasady udzielania i organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej określa dyrektor w osobnych procedurach, w drodze zarządzenia.
10. Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno- kompensacyjne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.
Rozdział 3
Organy Przedszkola
§ 15. 1. Organami Przedszkola są:
1) dyrektor przedszkola;
2) Rada pedagogiczna;
3) Rada rodziców.
§ 16. 1. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu. Zasady powierzania i odwoływania ze stanowiska dyrektora regulują odrębne przepisy.
2. Przedszkolem kieruje dyrektor, który jest jego przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników przedszkola oraz przewodniczącym Rady pedagogicznej.
3. Dyrektor przedszkola w szczególności:
1) kieruje działalnością przedszkola i reprezentuje go na zewnątrz;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny;
3) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4) realizuje uchwały Rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
9) stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariatu, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola;
10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego;
11) wydaje decyzje administracyjne w sprawie:
a) skreślenia dziecka z listy dzieci przedszkola, jeżeli nie podlega obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego;
b) nadania stopniu awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego;
12) do dnia 31 sierpnia każdego roku przedstawia Radzie pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;
13) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych odrębnymi przepisami;
14) dokonuje oceny pracy nauczycieli;

15) dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu;
16) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Przedszkolu;
17) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych;
18) opracowuje plan doskonalenia zawodowego;
19) organizuje proces rekrutacji do przedszkola w oparciu o odrębne przepisy;
20) opracowuje arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny;
21) przygotowuje projekt planu finansowego przedszkola;
22) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola;
23) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań przedszkola.
4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola;
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.
5. Dyrektor przedszkola odpowiedzialny jest w szczególności za:
1) kierowanie działalnością opiekuńczo-wychowawczą i dydaktyczną przedszkola;
2) realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady pedagogicznej, podjętymi w ramach jej kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzorujących przedszkole;
3) tworzenie warunków do rozwijania samodzielnej pracy dzieci;
4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;
5) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków do pracy.
6. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą pedagogiczną, Radą Rodziców i rodzicami.
7. Dyrektor jest obowiązany powiadomić do 30 września dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz o zmianach w tym zakresie.
8. Na wniosek rodziców dyrektor może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem.
9. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego wpisując go do zestawu programów wychowania przedszkolnego.
§ 17. 1. W Przedszkolu działa Rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
1. W skład Rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. W zebraniach Rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.
3. Przewodniczącym Rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
4. Zebrania Rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego półrocza, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora, organu prowadzącego przedszkole albo co najmniej 1/3 członków Rady pedagogicznej.
5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z „Regulaminem Rady pedagogicznej”.
6. Do kompetencji stanowiących Rady pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola;
2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych prowadzonych w przedszkolu;
3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;
4) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy przedszkola - nie dotyczy dziecka objętego rocznym przygotowaniem przedszkolnym;
5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola;
6) ustalanie regulaminu swojej działalności;
7) przygotowanie projektu statutu albo jego zmian.
7. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy przedszkola w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
2) projekt planu finansowego przedszkola;
3) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
4) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
5) dopuszczenie do użytku w przedszkolu programu wychowania przedszkolnego;
6) powierzenie stanowiska dyrektora, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił;
7) podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza.
8. Rada pedagogiczna:
1) deleguje dwóch przedstawicieli Rady pedagogicznej do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola;
2) może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora przedszkola ;
3) wyłania przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy.
9. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 6, niezgodnych z przepisami prawa. Sposób postępowania w przypadku wstrzymania uchwały określa Prawo oświatowe.
10. Uchwały Rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
11. Zebrania Rady pedagogicznej są protokołowane. Teksty uchwał są rejestrowane i przechowywane osobno.
12. Osoby biorące udział w zebraniu Rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
13. Zadania i obowiązki przewodniczącego Rady pedagogicznej oraz członków Rady pedagogicznej, sposób głosowania, formy i sposób protokołowania i dokumentowania zebrań Rady pedagogicznej, zadania zespołów Rady określa ,,Regulamin Rady pedagogicznej Przedszkola Samorządowego w Dywitach”. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem.
§ 18. 1. W Przedszkolu działa Rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci.
2. W skład Rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.
3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
4. Do kompetencji Rady rodziców należy:
1) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Przedszkola;
2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola;
5. Rada rodziców może:
1) wnioskować do dyrektora przedszkola o dokonanie oceny pracy nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;
2) występować do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola;
3) delegować swoich przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola.
6. Rada Rodziców wyraża zgodę na czas pracy Przedszkola ustalony przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora.
7. Rada Rodziców uchwala „Regulamin Rady rodziców”, w którym określa w szczególności:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli rad oddziałowych do Rady rodziców;
3) zasady wydatkowania funduszy Rady rodziców.
8. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
9. Zebrania Rady rodziców są protokołowane.
10. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady rodziców określa Regulamin, o którym mowa w ust. 7.
11. Fundusze, o których mowa w ust. 10, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym Rady Rodziców.
§ 19. 1. Organy przedszkola działają w ramach posiadanych kompetencji i regulaminów tak, aby przede wszystkim:
1) gwarantowały każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji;
2) zapewniały bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola, planowanych i podejmowanych działań lub decyzji.
2. Bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola o podejmowanych i planowanych działaniach umożliwiają:
1) zebrania z ogółem rodziców i nauczycielami;
2) zapraszanie na zebrania Rady pedagogicznej przedstawicieli Rady rodziców;
3) zapraszanie na zebrania Rady rodziców, dyrektora lub innego przedstawiciela Rady pedagogicznej.
3. Wszystkie organy przedszkola współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.
4. Organy przedszkola mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
5. Rada rodziców może wnioskować do dyrektora i Rady pedagogicznej w sprawach dotyczących doskonalenia warunków pobytu dziecka w przedszkolu.
6. Rada pedagogiczna współdziała z radą rodziców w pozyskiwaniu ogółu rodziców do udziału w realizacji zadań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych.
§20. W przedszkolu może działać Rada przedszkola, powołana z inicjatywy dyrektora lub na wniosek Rady rodziców.
§ 21. 1. Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami przedszkola.
2. W przypadku sporu pomiędzy Radą pedagogiczną, a Radą rodziców:
1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do dyrektora przedszkola;
2) przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;
3) dyrektor przedszkola podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;
4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.
3. W przypadku sporu między organami przedszkola, w którym stroną jest dyrektor, powoływany jest Zespół Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów przedszkola, z tym, że dyrektor przedszkola wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
4. Zespół Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.
5. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.
6. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
Rozdział 4
Organizacja przedszkola
§22. 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień,
rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
3. W oddziałach integracyjnych do 20 - w tym do 5 dzieci niepełnosprawnych.
4. Przedszkole jest placówką wielooddziałową. Liczba tworzonych oddziałów zależy od ilości dzieci zgłoszonych do przedszkola na dany rok szkolny i możliwości lokalowych placówki.
5. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 50.
6. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych oraz przerw ustalanych przez organ prowadzący, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i Rady rodziców.
7. Czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola w uzgodnieniu z Radą rodziców.
8. Czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
w przedszkolu ustala się w godzinach 7.30 - 12.30.
9. Godzina zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa 60 minut.
10. Czas trwania zajęć w przedszkolu jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym, że czas prowadzonych w przedszkolu zajęć religii, zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego i zajęć rewalidacyjnych powinien wynosić:
1) z dziećmi w wieku 3 - 4 lat - około 15 minut;
2) z dziećmi w wieku 5 - 6 lat – około 30 minut.
§23. 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora zgodnie z wymaganiami i trybem postępowania opisanymi w prawie.
2. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący przedszkole, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny i zakładowych związków zawodowych.
3. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:
1) liczbę oddziałów;
2) liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;
3) tygodniowy wymiar zajęć religii, języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego, o ile organizacja takich zajęć zaistnieje;
4) czas pracy przedszkola i poszczególnych oddziałów;
5) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
6) liczbę nauczycieli ogółem, w tym nauczycieli zajmujących kierownicze stanowiska wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbą godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;
7) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących
stanowiska kierownicze oraz etatów przeliczeniowych;
8) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ
prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy p - p oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez psychologa, pedagoga, logopedę
i innych nauczycieli.
4. W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji przedszkola do dnia 30 września opinie, o których w ust. 2 stosuje się odpowiednio.
5. W przypadku zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji przedszkola po 30 września zmiany te zatwierdza organ prowadzący.
§24. 1. Dopuszcza się czterotygodniową przerwę w pracy przedszkola, ustaloną przez organ prowadzący, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola oraz Rady rodziców w celu przeprowadzenia niezbędnych napraw, prac konserwacyjnych i budowlanych, których zakres wyklucza obecność dzieci w przedszkolu.
2. Dyrektor przedszkola Informuje pisemnie rodziców o wystąpieniu przerwy
w pracy przedszkola z przyczyn określonych w ust. 1, z dwumiesięcznym wyprzedzeniem, bez wskazania przedszkola zastępczego.
3. W przypadku przerwy trwającej dłużej niż cztery tygodnie dyrektor przedszkola, wskazuje inne przedszkole, do którego będzie uczęszczać dziecko do czasu zakończenia prac, o których mowa w ust.1, jednak nie dłużej niż do końca danego roku szkolnego.
4. W przypadku awarii, przepisów z ust. 2 nie stosuje się.
§25.1. Dyrektor przedszkola ustala ramowy rozkład dnia, na wniosek rady
pedagogicznej z uwzględnieniem:
1) zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki;
2) potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci;
3) rodzaju niepełnosprawności dzieci;
4) oczekiwań rodziców.
2. W przedszkolu ustalono ramowe rozkłady dnia:

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI MŁODSZYCH
6.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupy.
8.00-8.20 Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawy ruchowe.
8.20 – 8.30 Przygotowanie do śniadania.
8.30 – 9.00 Śniadanie.
9.00 – 9.45 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Praca indywidualna.
9.45 – 11.15 Wycieczki, zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym lub w sali.
10.00 – 10.10 II Śniadanie
11.20 – 11.30 Przygotowanie do obiadu.
11.30 – 12.00 Obiad.
12.00 – 13.50 Odpoczynek.
13.50 – 14.00 Przygotowanie do podwieczorku.
14.00 – 14.20 Podwieczorek
14.20 – 15.30 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości.
15.30- 16.30 Gry i zabawy indywidualne i zespołowe. Pobyt na powietrzu.( łączenie grup)

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI STARSZYCH
6.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupy.
8.00 – 8.30 Ćwiczenia poranne, przygotowanie do śniadania. Praca indywidualna.
8.30 – 9.00 Śniadanie.
9.00 – 10.30 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
10.00 – 10.10 II Śniadanie
10.30 – 11.15 Wycieczki, zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym lub w sali.
11.20 – 11.30 Przygotowanie do obiadu.
11.30 – 12.00 Obiad.
12.00 – 12.30 Czytanie dzieciom, ćwiczenia relaksacyjne.
12.30 – 13.50 Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, zajęcia indywidualne i w grupach. Zabawy na powietrzu. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach.
13.50 – 14.00 Przygotowanie do podwieczorku.
14.00 – 14.20 Podwieczorek.
14.20 – 15.30. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich potrzeb i możliwości.
Zajęcia i zabawy indywidualne i w grupach. Pobyt na powietrzu.
15.30-16.30 Gry i zabawy indywidualne i zespołowe . Pobyt na świeżym powietrzu. ( łączenie grup)

3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci.
4. Rozkład dnia umieszcza się w dzienniku zajęć danej grupy i podaje do wiadomości rodziców.
5. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego, z niezbędnym wyposażeniem zapewniającym dzieciom bezpieczeństwo i rekreację. Zasady pobytu dzieci w ogrodzie określa regulamin placu zabaw
§26. 1. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
1) sale zabaw – dwie;
2) pokój logopedyczny
3) zmywalnię z wydawalnią;
4) szatnię dla dzieci;
5) gabinet dyrektora;
6) gabinet referenta;
10) łazienki dla dzieci - dwie
11) mała sala gimnastyczna ;
12) łazienka dla personelu - dwie
15) kuchnia z zapleczem gospodarczym;
16) magazyny – trzy;
17) ogród przedszkolny;
§27. 1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców dzieci danego oddziału.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciele opiekują się (w miarę możliwości organizacyjnych) danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.
3. Dyrektor może podjąć decyzję o zmianie nauczyciela w oddziale kierując się możliwościami organizacyjnymi i personalnymi.
4.Dyrektor w przypadku zmniejszonej frekwencji dzieci, może organizować grupy łączone, nauczyciele nie pracujący bezpośrednio z dziećmi pozostają do dyspozycji dyrektora.
§28. 1. W przedszkolu organizuje się wczesne wspomaganie rozwoju dzieci na podstawie wniosku rodziców i posiadanej opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w porozumieniu z organem prowadzącym.
2. Przedszkole prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w miarę możliwości lokalowych, posiadanego wyposażenia i sprzętu specjalistycznego oraz posiadanych środków dydaktycznych.
3. Celem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci jest pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
4. Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.
§29. 1. W przedszkolu organizuje się zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. W przedszkolu prowadzi się wychowanie przedszkolne dzieci niepełnosprawnych w oddziale ogólnodostępnym.
3. Przedszkole organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
4. Wychowankom z niepełnosprawnością można przedłużyć okres wychowania przedszkolnego do 9 roku życia, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
5. Przedszkole zapewnia wychowankom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym:
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
2) odpowiednie warunki do zajęć oraz w miarę możliwości sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;
3) realizację programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dziecka;
4) zajęcia specjalistyczne, stosownie do zaleceń w orzeczeniach p - p i możliwości organizacyjnych przedszkola;
5) integrację ze środowiskiem rówieśniczym.
§30. Szczegółowe zasady dotyczące organizowania i prowadzenia kształcenia specjalnego w przedszkolu określają odrębne przepisy prawa.
§31. Przedszkole organizuje indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dzieciom, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola. Zakres i czas prowadzenia zajęć ustala dyrektor w uzgodnieniu z organem prowadzącym przedszkole na podstawie odrębnych przepisów.
§32. Przedszkole może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia, zawartego pomiędzy dyrektorem przedszkola, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
§33.1. Rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, na podstawie wniosku złożonego przez rodziców.
2. Postępowanie rekrutacyjne na kolejny rok szkolny prowadzone jest raz w roku. W przypadku wolnych miejsc po ogłoszeniu wyników naboru, prowadzi się nabór uzupełniający.
3. Rekrutacji do przedszkola dokonuje się zgodnie z przepisami Prawa oświatowego.
4. Informacje o rekrutacji dzieci zamieszczane są na stronie internetowej oraz udostępniane na tablicy informacyjnej w holu przedszkola.
5. Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci w ciągu roku szkolnego, w zależności od liczby wolnych miejsc.
6. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą być przyjmowane dzieci w wieku 2,5 lat.
7. Pozostałe zasady naboru dzieci do przedszkola oraz regulamin rekrutacji określa dyrektor w osobnych dokumentach.
§34. 1. Przedszkole określa następujące sposoby sprawowania opieki w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem:
1) przedszkole sprawuje bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych;
2) dzieci przebywające w przedszkolu są pod opieką nauczyciela, który organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, zgodnie z zatwierdzonym programem wychowania i miesięcznym planem zajęć;
3) nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych jemu dzieci. Zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym;
4) nauczyciel każdorazowo kontroluje miejsca, w których przebywają dzieci (sala zajęć, szatnia, łazienki, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i narzędzia;
5) nauczyciel opuszcza oddział w momencie przyjścia drugiego nauczyciela. Nauczyciel przekazuje zmieniającemu nauczycielowi wszelkie uwagi dotyczące wychowanków;
6) nauczyciel może opuścić dzieci tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby do sprawowania nadzoru;
7) przedszkole może organizować różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej;
8) wycieczki i spacery poza teren przedszkola odbywają się z udziałem wymaganej liczby ich opiekunów;
9) wycieczki całodzienne dzieci poza teren przedszkola odbywają się za pisemna zgodą rodziców. Jeżeli wycieczka stanowi formę realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego nie wymaga się zgody rodzica;
10) na spacerze lub wycieczce zorganizowanej poza teren przedszkola opiekę nad dziećmi sprawuje jedna osoba na 15 wychowanków o ile nauczyciel nie podejmie decyzji, że potrzeba więcej opiekunów. Na wycieczce zorganizowanej poza teren przedszkola przy korzystaniu ze środków lokomocji publicznej opiekę nad dziećmi sprawuje 1 osoba na 10 wychowanków. Dyrektor przedszkola może wyrazić zgodę w szczególnych przypadkach na łączenie funkcji kierownika z funkcją opiekuna;
11) obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna. Nauczyciel jest zobowiązany powiadomić dyrektora przedszkola oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach;
12) pracownicy przedszkola nie podają dzieciom żadnych leków, nawet na prośbę rodzica;
§ 35. 1. Przedszkole określa następujące zasady przyprowadzania dzieci:
1) dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola przez rodzica lub osobę przez nich upoważnioną w godzinach 6.30 - 8.30. Ewentualne spóźnienia rodzice są obowiązani zgłosić telefonicznie lub poprzedniego dnia do nauczycielki grupy;
2) dziecko powinno być przyprowadzone do przedszkola czyste, starannie uczesane
i estetycznie ubrane w strój wygodny, umożliwiający samodzielne rozebranie się i ubranie;
3) odzież wierzchnia powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych i umożliwiać codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu;
4) dziecko powinno mieć wygodne obuwie zmienne, chusteczki higieniczne do nosa,
przybory toaletowe do mycia zębów, worek ze strojem gimnastycznym, a w przypadku leżakowania piżamę i pościel. Wszystkie rzeczy powinny znane dziecku;
5) osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je w szatni z odzieży wierzchniej i osobiście przekazać nauczycielce grupy, do której dziecko uczęszcza lub nauczycielce dyżurującej;
6) przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed furtką, wejściem do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi, na placu zabaw lub posesji przedszkolnej;
7) do przedszkola nie powinno się przyprowadzać dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących, z wszawicą i z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie jego zdrowia pod rygorem odmowy przyjęcia do grupy.
2. W przedszkolu nie stosuje się wobec wychowanków żadnych zabiegów lekarskich (np. szczepień, badania wzroku, przeglądów zębów) oraz sprawdzania czystości głowy, bez uprzedniego porozumienia z rodzicami.
3. Nauczycielka grupy ma obowiązek poinformowania rodziców o złym samopoczuciu dziecka wskazującym na początki choroby.
4. Dzieciom nie wolno przynosić do przedszkola dodatkowego wyżywienia, w tym słodyczy. Wyjątek stanowią imprezy z okazji urodzin, świąt i uroczystości.
5. Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola żadnych zabawek ani rzeczy wartościowych. Za ich zepsucie lub zgubienie przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.
6. Ubrań dziecka nie wolno spinać agrafkami, szpilkami ani innymi niebezpiecznymi przedmiotami.
7. Ze względów sanitarnych zabrania się wchodzenia do sal w butach oraz wprowadzania zwierząt na teren przedszkola.
8. Rodzice są zobowiązani podać nauczycielce grupy aktualny numer telefonu kontaktowego i adres. W przypadku nie odebrania połączenia z przedszkola rodzic ma obowiązek niezwłocznie oddzwonić.
§ 36. 1. Przedszkole określa następujące zasady odbierania dzieci:
1) dziecko z przedszkola może odebrać rodzic, dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez inne osoby upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane;
2) pisemne upoważnienie powinno zawierać numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców. Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu tożsamości. Wzór upoważnienia znajduje się w przedszkolu.
3) rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
4) upoważnienie składa osobiście rodzic u nauczyciela w grupie, do której uczęszcza dziecko;
5) osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości, wskazany w upoważnieniu i na żądanie nauczyciela go okazać. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami;
1) nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić mu bezpieczeństwa (osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających);
2) w wypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola. Dyrektor podejmuje działania przewidziane prawem;
3) rodzic lub upoważniona przez niego osoba osobiście komunikuje nauczycielowi chęć odebrania dziecka z przedszkola;
4) dzieci z placówki powinny być odbierane zgodnie ze zgłoszeniami pobytu dziecka w placówce
zadeklarowanymi przez rodziców, najpóźniej do godziny 16.30;
5) w przypadku braku możliwości odbioru dziecka z placówki w godzinach jej pracy (sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.
6) w wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane w godzinach otwarcia przedszkola, nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie;
7) gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych do odbioru nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora przedszkola oraz skontaktować się z policją.;
8) życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe.

§37. 1. W przedszkolu obowiązują następujące zasady odpłatności za pobyt dzieci i korzystanie z wyżywienia:
1) przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dziecka w wieku 6 lat, które realizuje roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne;
2) dla dzieci do 5 lat bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka w przedszkolu odbywa się
w wymiarze 5 godzin dziennie;
3) przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie z zajęć świadczonych ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, dla dzieci do lat 5.
2. Wysokość opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole w czasie przekraczającym 5 godzin oraz zasady zwrotów za czas nieobecności dziecka określa Rada Gminy Dywity w bieżącej uchwale.
§38. 1. Przedszkole zapewnia wychowankom wyżywienie (zgodnie z zasadami zbiorowego żywienia, bez diet) składające się z czterech posiłków:
1) I śniadanie - 20 % dziennej stawki żywieniowej;
2) II śniadanie-10% dziennej stawki żywieniowej
3) obiad - 50 % dziennej stawki żywieniowej;
4) podwieczorek - 20 % dziennej stawki żywieniowej.
2. Wysokość dziennej opłaty za korzystanie z wyżywienia obejmuje koszty surowca zużytego do przyrządzenia posiłków i ustalana jest w drodze zarządzenia dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.
3. Koszty za wyżywienie pokrywane są w pełni przez rodziców, prawnych opiekunów, organizacje społeczne lub instytucje.
§39. Zasady ubiegania się o zniżkę lub zwolnienie z opłat za przedszkole regulują odrębne przepisy.
§ 40. 1. Miesięczna odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu uiszczana jest przez rodziców z góry.
2. Opłatę za pobyt i wyżywienie dziecka należy uiszczać do 15 dnia każdego miesiąca. W indywidualnych przypadkach dyrektor ma prawo przesunąć termin płatności.
3. W razie nie dotrzymania terminu płatności dyrektor przedszkola uprawniony jest do:
1) naliczenia ustawowych odsetek za spóźnienie w opłacie;
2) pisemnego wezwania do zapłaty;
3) w przypadku raku skuteczności egzekwowania należności dochodzenia zobowiązań na
drodze postępowania sądowego.
2) pisemnego wezwania do zapłaty, a w przypadku braku skuteczności wezwania, dochodzenia wynikających z tego tytułu roszczeń na drodze postępowania sądowego.
4. Opłatę za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu rodzice wnoszą przelewem na rachunek bankowy przedszkola podany w umowie, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej przedszkola w wyjątkowych przypadkach opłaty można dokonać w placówce gotówką.
§41. Z wyżywienia mogą korzystać pracownicy przedszkola wnosząc odpłatność w wysokości kosztu zakupu surowca zużytego do przyrządzania posiłków.


Przedszkolowo.pl logo